User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:einschraenkung_waermepumpe_usage_interne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
lu:legend:eau:einschraenkung_waermepumpe_usage_interne [2019/08/29 06:26]
127.0.0.1 external edit
lu:legend:eau:einschraenkung_waermepumpe_usage_interne [2022/03/29 15:32]
waassergis
Line 1: Line 1:
-===Aschränkunge Wärmepompelen=== +===Méiglechkeet fir flaach geothermesch Buerungen=== 
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/42/images/4992a6a48bc4dd81847c3bd58f0a5235/.png?nolink}}|Buerungen net erlaabt (Ännerunge vum Perimeter si méiglech)+|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/42/images/d391669d02d9be909930040f8991c9aa/.png?nolink}}|Geothermesch Buerunge si net erlaabt
-|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/42/images/5776120862b9956b6601639d70f719c4/.png?nolink}}|Buerunge net méiglech oder nëmme mat Aschränkunge méiglech (Ännerunge vum Perimeter si méiglech)|+|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/42/images/65b450d2b273497533fbd1315c59e6e8/.png?nolink}}|Geothermesch Buerunge si genehmegungspflichteg an, an der Déift limitéiert
 +|{{http://10.112.176.27:6080/arcgis/rest/services/Geoportail/Geoportail_2017/MapServer/42/images/257ab12e7da070871e850c58d4b4c3e9/.png?nolink}}|Geothermesch Buerunge si genehmegungspflichteg an der Déift limitéiert mat méi strengen Oplagen| 
lu/legend/eau/einschraenkung_waermepumpe_usage_interne.txt · Last modified: 2022/07/06 14:55 by waassergis